Tinova Wood Base Oil - Grundingsolie

Tinova Wood base oil
Tinova Wood Base Oil - Grundingsolie

Træbeskyttelsesmiddel. Må kun anvendes til træbeskyttelse mod blåsplint og træødelæggende svamp. Tinova Wood Base Oil er en ikke filmdannende grundingsolie, der trænger dybt ind i træet og hindrer fugtindtrængning, samt minimerer risikoen for sprækkedannelser.

Nulstil valg

* Skal udfyldes

Fra:

Pris: 179,00 DKK

Specialpris 115,00 DKK

Beskrivelse

Detaljer

Produktbeskrivelse:

Tinova Wood Base Oil er en ikke filmdannende grundingsolie, der trænger dybt ind i træet og hindrer fugtindtrængning, samt minimerer risikoen for sprækkedannelser. Træbeskyttelsesmiddel (PT8). Må kun anvendes til træbeskyttelse mod blåsplint og træødelæggende svamp. 

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt (max 16 % fugtighed) og fast. Nyt og ubehandlet træ grundes med Tinova Wood Base Oil. Herefter grundmales alle flader med Tinova Primer Exterior. Der færdigmales normalt 2 gange med Tinova træbeskyttelser fra Nordsjös træbehandlingssystem. Tidligere malede flader vaskes med grundrens. Løstsiddende malinglag afrenses. Nedbrudt gråtræ slibes til rent frisk træ fremkommer. Blanke flader matslibes. Grundmales og færdigmales som nævnt ovenfor. Produktet omrøres omhyggeligt inden brug. Mal ikke i direkte solskin eller ved udsigt til regn eller dug indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C og/eller ved høj relativ fugtighed (>80%). Sørg for at åbnede spande genlukkes forsvarligt. Tom emballage og flydende rester afeveres til den kommunale modtageordning. 

Sikkerhed og miljø:

Træbeskyttelsesmiddel BPD-nr. 106-117. Aktivstofferne er godkendt efter biociddirektivet (98/8/EF). Midlet er godkendt efter Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Væske. Indeholder: IPBC 0,75 vægt% (7,6 g/l) og Propiconazol 0,24 vægt% (2,4 g/l). Indeholder IPBC, propiconazol og 5-chlor-2-methyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion.
FORSIGTIG: Vær opmærksom på Arbejdstilsynets regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler. Læs mere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Vask hænder efter arbejdet. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod blåsplint og træødelæggende svamp. Må kun anvendes i brugsklasse 2 og 3 jf. DS/EN335-1.

Rækkeevne/Forbrug: Må kun anvendes i doseringer på 180-220 ml/ m2 ved pensling, rullepåføring og sprøjtning. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes på træværk, der kommer i direkte berøring med fødevarer og foderstoffer. Må ikke anvendes inden-
dørs. Behandlet træ må indendørs kun bruges til vinduesrammer og yderdøre. For at beskytte organismer, der lever i vand, må midlet ikke anvendes i umiddelbar nærhed af vandmiljøet (vandløb, søer m.v.)
- Det behandlede træ skal overfladebehandles med træbeskyttelse eller maling. Overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. - 

- Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. 

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/ flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for nødvendig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn under anvendelsen. For mere information se sikkerhedsdatablad på www. nordsjo.dk. 

Link til sikkerhedsdatablad

Yderligere information

Yderligere information

Rækkeevne Pr. Liter 4-6 m2
Glansgrad 0
Malingstype Akryl/Alkyd Vandfortyndbar Oliebasis Transparent
Producent Nordsjö